منو اصلی
ادبیات سکايي
ادبيات سكايي
از زبان سكايي باستان اثر مكتوبي بر جاي نمانده است و نمي‌توان گفت كه آيا هرگز اين زبان به نوشتار درآمده است يه نه. داستانهايي به زبان سكايي دربارة اريمسپي يك چشم و گريفين هاي محافظ طلا و افسانه‌هايي مربوط به اصل و منشأ سكاها در گذشته‌هاي دور نقل شده است. هرودت مي‌نويسد كه سكاها دانه‌هاي برف را به پر تشبيه كرده‌اند و اين مطلب حكايت از ذوق شاعرانة آنان دارد.

ميراث ادبي در خور توجه وغناي داستانهاي حماسي زبان آسي (ه‍ م) كه تا شروع قرن گذشته ، سينه به سينه به صورت شفاهي نقل و حفظ مي‌شده است ، احتمالاً بازتاب بخشي از بن‌مايه‌هاي ادبيات شفاهي سكايي باستان است .

زرشناس ، زهره . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 557 * منبع :