منو اصلی
فهرست نسخ خطي عکسي

فهرست نسخ خطي عكسي

در ايران تهية عكس از نسخه‌هاي خطي براي نخستين بار به همت علامه محمد قزويني ( 1294-1368ق. / 1866-1948م. ) انجام گرفتت. مقامات وزارت معارف وقت، پيشنهاد علامة قزويني را پذيرفتند و براي عكسبرداري از نسخه‌هاي خطي مهم فارسي و عربي موجود در كتابخانه‌هاي مهم اروپا ، به انتخاب مرحوم قزويني ، بودجه‌اي اختصاص دادند. اكنون تعدادي از همان نسخه‌هاي خطي عكسي ( در حدود 80-83 ) در اختيار كتابخانة ملي است. و همچنين از بسياري از نسخه‌هاي خطي فارسي مهم در كشورهاي انگلستان و تركيه به همت استاد مجتبي مينوي عكسبرداي شده اتس . از مراكز نسخ خطي كه عكس كتب خطي براي آن تهيه شده است، مي‌توان از : كتابخانة ملي ايران ، و كتابخانة آيت الله مرعشي نجفي (قم) و كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي ياد كرد. مخزن كتب عكسي كتابخانه آيت الله مرعشي شامل 3000 جلد كتاب است كه فهرست آن به همت محمد علي حائري ( زير نظر سيد محمود مرعشي) فراهم شده و به سال 1369ش. در قم به چاپ رسيده است. براي نسخه‌هاي عكسي كتابخانة ملي نيز به كوشش عبدالله انوار فهرستي فراهم و به سال 1341- 1342ش. در نشرية نسخه‌هاي خطي (دفتر 2-3) منتشر شد. مخزن كتب عكسي كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي نيز داراي 724 نسخه عكسي است ( تا سال 1367ش. )
نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 214 * منبع :