منو اصلی
فهرست نسخ خطي پس از انقلاب اسلامي

فهرست نسخ خطي پس از انقلاب اسلامي

پس از انقلاب اسلامي ايران انتشار و چاپ فهرست نسخه‌هاي خطي نسبت به سال‌هاي طولاني دورة پهلوي در طي هيجده سال سرعت فزاينده‌اي داشته است، بنابراين بيشتر فهرست‌هاي ناقص و ناتمام پيش از انقلاب در دورة پس از انقلاب تكميل شد و انتشار يافت و براي مراكزي كه هنوز فهرست نسخ خطي نداشته، فهرست نسخ فراهم شد. برخي از فهرست‌ها همچون فهرست كتابخانة عمومي آيت الله مرعشي نجفي (بالغ بر بيست جلد) و فهرست كتابخانة ملي ملك ( از جلد 3-12 ) و فهرست كتابخانة آستان قدس رضوي ( از ج9 به بعد ) جزو فهرست‌هاي انتشار يافتة پس از انقلاب محسوب مي‌شوند فهرست‌هاي منتشر شده پس از انقلاب را مي‌توان در سه بخش فهرست نسخ خطي مراكز علمي و كتابخانه‌ها ، فهرست نسخ خطي كشورهاي ديگر منتشر شده در ايران و فهرست‌هاي مشترك نسخ خطي تقسيم‌بندي كرد. براي فهرست‌هاي منتشر شدة پيش از انقلاب به كتابشناسي فهرستهاي نسخه‌هاي خطي فارسي در كتابخانه‌هاي دنيا از ايرج افشار (‌تهران: دانشگاه تهران، 1337) ، و فهرستهاي منتشر شده رجوع شود.

1) كتابخانة عمومي آيت الله مرعشي نجفي (قم):

فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانة عمومي حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، زيرنظر سيد محمود مرعشي ، نگارش سيداحمد حسيني اشكوري.

- جلد نهم، همان ، قم ، 1360 ش. ، 395 ص و عكس‌ها.

- جلد دهم ، همان ، قم ، 1362 ش. ، 390 ص و عكس‌ها.

- جلد يازدهم ، همان ، قم ، 1364 ش. ، 420ص و عكس‌ها.

- جلد دوازدهم، همان ، قم ، 1365ش. ، 379 ص و عكس‌ها.

- جلد سيزدهم ، همان ، قم ، 1365 ش. ، 424 ص و عكس‌ها.

- جلد چهاردهم، همان ، قم ، 1366 ش. ، 384 ص و عكس‌ها.

- جلد پانزدهم، همان ، قم ، 1367 ش. ، 387 ص و عكس‌ها.

- جلد شانزدهم، همان ، قم ، 1367 ش. ،370 ص و عكس‌ها.

- جلد هفدهم، همان ، قم ، 1368 ش. ، 352 ص+ 117ص و عكس‌ها.

- جلد هجدهم، همان ، قم ، 1368 ش. ، 353ص + 59ص و عكس‌ها.

- جلد نوزدهم، همان ، قم ، 1369 ش. ، 432ص + عكس‌ها.

- جلد بيستم، همان ، قم ، 1370 خ. ، 324ص + عكس‌ها.

- جلد بيست و يكم ، همان ، قم ، 1372 خ. ، 386ص + عكس‌ها.

- جلد بيست و دوم، همان ، قم ، 1372 خ. ، + عكس‌ها.

- نسخه‌هاي عكسي، محمدعلي حائري ، قم ، 1369ش. ص 457 + 497 (2جلد)

- راهنماي جلد اول تا بيستم (ج1) ، همان ، قم ، 1371ش.

- راهماي جلد اول تا بيستم (ج2) ، همان ، قم ، 1371ش.

2) فهرست كتاب‌هاي خطي كتابخانة آستان قدس رضوي (مشهد)

- جلد نهم ، فهرست كتابخانة آستانة قدس رضوي، از نجيب مايل هروي و سيدعلي اردلان رضوي، مشهد 1361ش. ، 419ص و عكس‌ها.

- جلد دهم، فهرست كتابخانة مركزي آستان قدس، از غلامعلي عرفانيان، مشهد، 1362ش.، 315 ص و عكس‌ها.

- جلد يازدهم ، همان ، از مهدي ولايي، مشهد، 1364ش. ، 794ص، برپاية صفحه.

- جلد دوازدهم، همان ، از غلامعلي عرفانيان ، مشهد ، 1370ش. ، 576ص + عكس‌ها.

- فهرست كتب حطي كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي، جلد يكم، چاپ دوم، سيدعلي اردلان جوان ، 1365ش. ، كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي، 747ص با عكس‌ها.

- فهرست الفبايي كتب خطي كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي، تأليف محمد آصف فكرت ، استدراك و پيوست محمد وفادار مرداي؛ انتشارات كتابخانة مركزي آستان قدس ، 1369ش.

- فهرست ميكروفيلم‌هاي كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي.

- فهرست نسخ خطي قرآن‌هاي مترجم، (ج1) ، محمد آصف فكرت ، كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي، شماره 10 ، 1363ش.

3) فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانة ملي ملك ( وابسته به آستان قدس رضوي )

زير نظر ايرج افشار و محمدتقي دانش پژو ، با همكاري محمدباقر حجتي و احمد منزوي.

- جلد سوم، 1361ش. ، از ص 401- 656 .

- جلد چهارم: نسخه‌هاي فارسي از كليات شوقي تا يوسف و زليخا، تابستان 1364ش.، از ص 657-868 .

- جلد پنجم، 1363خ. ، 490ص.

- جلد ششم، مجموعه ها و جُنگ‌‌ها، نشر هنر، تهران ، 1366ش. ، 496ص.

- جلد هفتم، فهرست مجموعه‌ها و جنگ‌ها ، از 925 تا 1169 ، تهران 1369خ. ، 487ص.

- جلد هشتم، دنبالة مجموعه‌ها و جنگ‌ها ، از 1170 تا 1445 ، تهران ، 1370ش. ، 493ص.

- جلد نهم، مجموعه‌ها و جنگ‌ها از 1446 تا 1675 ، تهران ، بهار 1371ش. ، 434ص.

- جلد دهم، با همكاري پيشنماززاده ، تهران ، 1372ش. ، 258 ص.

- جلد يازدهم، فهرست الفبايي مؤلفان ، مصنفان و گردآورندگان ، زيرنظر ايرج افشار، محمدتقي دانش پژو ، استخراج و تنظيم قدرت الله پيشنماززاده ، تهران ، پاييز 1375ش. ، 309 ص.

- جلد دوازدهم، فهرست الفبايي عنوان كتاب‌هاي عربي- فارسي- تركي و ديگر زبان‌ها در نسخه‌هاي خطي، زيرنظر ايرج افشار ، محمدتقي دانش پژوه، استخراج و تنظيم قدرت الله پيشنماززاده ، تهران ، پاييز 1376ش. ، 396ص.

4) فهرست نسخ خطي كتابخانة ملي ايران ( از سال 1369 : كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران )

- ج 10، عبدالله انوار ، 1358ش. ، تهران ، 736 ص.

- ج 11، علي نقي منزوي ، 1375ش. ، تهران ( ش: 1976-2300 ).

- ج 12، حبيب الله عظيمي ، 1375ش. ، تهران ( ش: 2301-2600 ).

- ج 13، حبيب الله عظيمي ، 1375ش. ، تهران ( عربي: 2601-2900 ).

5) فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، محمدتقي دانش پژوه

- ج 17، تهران ، 1364ش. ، 540 ص.

- ج 18 ، تهران ، 1364س. ، ( فهرست نام‌ها و عكس‌ها مجله 16 و 17 )

- فهرست ميكروفيلم‌هاي كتابخانة مركزي و اسناد دانشگاه تهران، محمدتقي دانش پژوه ، (جلد 3) ، تهران ، 1363ش. ، 371ص.

6) فهرست نسخ خطي كتابخانة مجلس شوراي اسلامي ( شمارة 2 )

- جلد دوم (ش2) ، از محمدتقي دانش پژوه، بهاء الدين علي انواري ، تهران، 1359ش.، 520 ص.

7) كتابشناسي نسخ خطي پزشكي ايران

- اكرم ارجح، فريدة هاديان ، صديقة سلطاني فر، زهرا چهره‌خند.

- كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران ، 1371ش.، تهران ، 325ص.

8) فهرست موجودي كتب غيرامانتي و كمياب و عناوين نسخ خطي كتابخانة مركزي دانشگاه تبريز

- تنظيم از شفيقة ضرابيان، زيرنظر غلامحسين تسبيحي ، انتشارات كتابخانة مركزي دانشگاه تبريز ،‌1366ش.

9) فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانة مسجد اعظم قم

رضا استادي

- كتابخانة مسجد اعظم قم، 1365ش. ، 728 ص.

10) فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانة عمومي

آيت الله آقاي گلپايگاني

- ج2، رضا استادي، قم، بي تاريخ، 303ص. (بعد از سال 1358ش.).

- ج3، رضا استادي ، قم ، بي تا ، 286ص. ( بعد از سال 1358ش. ).

11) فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانة دانشكدة الهيات و معارف اسلامي مشهد

- جلد دوم، محمود فاضل ، تهران ، 1361خ. ، 720ص.

- جلد سوم، همان ، تهران ، 1361خ. ، 721 تا 1387.

12) فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانة جامع گوهرشاد مشهد

- ج1، محمود فاضل ، مشهد ، 1363ش.، 496ص.

- ج2، محمود فاضل ، مشهد ، 1365ش.، 990ص.

13) فهرست نسخه‌هاي خطي گنجينة قرآن

به كوشش علي اكبرخان محمدي، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي ، با همكاري سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ، چاپ اول ، تابستان 1370ش. ، 216ص و عكس‌ها.

14) نشرية كتابخانة مركزي دانشگاه تهران ( دربارة نسخه‌هاي خطي )

- ج 8 ، زير نظر محمدتقي دانش پژوه ، ايرج افشار ، نسخه‌هاي خطي در كتابخانه‌هاي اتحاد جماهير شوروي (سابق) ، كتابخانة مركزي و مركز اسناد ، تهران ، 1358ش. ، 310 ص.

- ج 9 ، همان ، تهران ، 1358ش. ، 450 + 78 ص.

- ج 10 ، همان ، نسخه‌هاي خطي در كتابخانه‌هاي اتحاد جماهير شوروي (سابق) و اروپا و امريكا ، تهران ، 1358ش. ، 407+83ص. ، و عكس‌ها.

- ج 11و 12 ، نسخه‌هاي خطي نشرية كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، زيرنظر محمدتقي دانش پژوه و اسماعيل حاكمي ، تهران، 1363ش. ، 1025 + 412 ص، و عكس‌ها.

15) فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانة وزيري يزد ( وابسته به كتابخانة آستان قدس رضوي‌ )

- ج 5، محمد شيرواني ، 1358ش. ، ص 1051- 2010.

16) فهرست نسخه‌هاي خطي مدرسه خاتم الانبياء (صدر) بابل

به كوشش علي صدرائي خوئي ، محمود طيار مراغي، ابوالفضل حافظيان بابلي ، تهران ، آيينه ميراث ، دفتر نشر ميراث مكتوب ، 1376ش. (چاپ اول) ، 280 ص.

17) فهرست نسخه‌هاي خطي مدرسة نمازي خوي

- تهيه و تنظيم علي صدرايي خوئي ، تهران ، دفتر نشر ميراث مكتوب (وابسته به انجمن آثار و مفاخر فرهنگي )، 1376ش. ، ( چاپ اول ) ، 539 ص.

فهرست‌هاي مشترك نسخه‌هاي خطي :

1. فهرستوارة كتابهاي فارسي، به كوشش احمد منزوي

- جلد اول ، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1374ش. ، ص 1-794.

- جلد دوم ، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1375ش. ، ص 803-1517.

- جلد سوم ، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1376ش. ، ص 1518-2570.

2. فهرست مشترك نسخه‌هاي خطي فارسي پاكستان، احمد منزوي (13جلد)

- پاكستان ، لاهور ، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان. ( ج1: 1362خ.، ج2: 1363خ.، ج3: 1363خ.، ج4:1364خ.، ج5: 1365خ.، ج6: 1365خ.، ج7: 1365خ.، ج8: 1366خ.، ج9: 1366خ.، ج10: 1367خ., ج11: 1369خ.، ج12: 1370خ.، ج13: 1370خ.,3031ص. ).

3. ادبيات فارسي ( برمبناي تأليف استوري ) ترجمه روسي يو.ا.برگل، مترجمان فارسي: يحيي آرين پور ، سيروس ايزدي ، كريم كشاورز، تحرير احمد منزوي. ج1: بخش يكم ( نگاشته‌هاي قرآني )، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1362ش. (چاپ اول).، ص 1-423 .

ج2: بخش دوم ( نگاشته‌هاي تاريخي ) ، تهران ، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1362ش. ، ( چاپ اول ).

نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 213 ـ 210 * منبع :