منو اصلی
وصالي

وصالي

پيشة وصله كردن در كتاب آرايي و نسخه‌سازي ، چه در جلدسازي و چه در ترميم اوراق مندرس نسخه‌ها معمول بوده‌ است. هنر وصالي در صحافي و مرمت ، نسخه‌هاي خطي حائز اهميت بوده است زيرا بسياري از كتاب ها در اثر عوامل گوناگون مانند موريانه خوري ، سوختگي ، موش جويدگي، پاره‌گي ، پوسيدگي، كرم كاغذ ، دچار ضايعه مي‌شد، يا حواشي كتاب‌ها در اثر مرور زمان و لمس انگشتان ، متورم مي‌گرديد. وصالان اين عوارض و ضايعات را رفع مي‌كردند و حواشي را با كاغذ تازه ، چنان هنرمندي وصله مي‌زند كه تميز ورق وصالي شده دشوار بود. گاه وصله زن براي رسيدن به مقصود ، كاغذ را پوست مي‌‌كرده است. در زمينة جلدهاي مندرس نيز به همين گونه وصله زن از مقوا و اجناس نوع جلدها بهره مي‌جسته است. اين هنر وصالان ايراني بود كه طي هزار و دويست سال توانستند بسياري از نسخه‌هاي خطي نادر را از نيستي نجات بخشند.
نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 200 ـ 199 * منبع :