منو اصلی
اقتصاد
گزيده هاي آماري ايران - اقتصاد
نيروي انساني
جمعيت شاغل 10 ساله و بيشتر  
 شاغلان 10 ساله و بيشتر برحسب گروه هاي عمده شغلي  
كاركنان دولت
كشاورزي، جنگلداري و شيلات
سطح زير كشت محصولات  
بهره برداري هاي داراي توليد گل و گياهان زينتي  
تعداد دام
ميزان توليد برخي از فرآورده هاي دامي
 فرآورده هاي طيور
مساحت جنگلها، مراتع و بيابان ها
 صيد و توليد آبزيان
صنعت
 كارگاههاي صنعتي  
 شاغلان كارگاههاي صنعتي
مقدار توليد كالاهاي منتخت صنعتي
معدن
 توليدات مواد معدني  
ارزش افزوده و ارزش پرداختيها و دريافتيها
نفت و گاز
ظرفيت توليد نفت خام
ظرفيت تصفيه نفت خام در پالايشگاههاي داخلي  
صادرات مستقيم نفت خام و فرآورده هاي نفتي
 واردات فرآورده هاي نفتي
مصرف گاز طبيعي  
آب و برق
منابع آبهاي زير زميني و مقدار تخليه سالانه  
ساختمان و مسكن
پروانه هاي ساختماني  
فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي  
  بازرگـاني، رستوران و هتلداري
تراز بازرگاني خارجي  
مقدار واردات
مقدار صادرات بجز نفت خام
تأسيسات اقامتي كشور  
  حمل و نقل،‌انبارداري و ارتباطات
 خطوط راه آهن  
تعداد لكوموتيو،‌مسافر و بار خالص حمل شده به وسيله راه آهن
 راههاي تحت حوزه استحفاظي وزارت راه و ترابري  
 وسايل نقليه موتوري و موتوسيكلت
 كشتي هاي شركت كشتيراني و شركتهاي وابسته
 مسافران خروجي و ورودي فرودگاهها
 ايستگاهها و فرستنده هاي راديويي موج متوسط،‌تلويزيوني و اف ام
تلفن ثابت
تلفن همراه  
  بازارهاي مالي
 واحدهاي بانكي و مانده داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي  
 شركتهاي مشمول در بورس اوراق بهادار تهران
  دولت
خلاصه مصوب اول بودجه كل دولت  
خلاصه مصوب اول درآمدها و هزينه هاي دولت  
پرداختهاي بودجه عمومي دولت برحسب امور  
خلاصه مصوب اول بودجه بانكها  
  هزينه و درآمد خانوار
متوسط هزينه‌هاي خالص سالانه  
متوسط درآمد سالانه  
  شاخصهاي قيمت
 كالاها و خدمات مصرفي  
 كالاها و خدمات مصرفي بر حسب 11 شهر بزرگ  
  حسابهاي ملي
ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي  
صادرات و واردات كالاها و خدمات  
حساب كالاها و خدمات
موازنه پرداختها