منو اصلی
ادبیات مادي
ادبيات مادي
 هيچ اثر مكتوبي از زبان مادي در دست نيست و مشخص نيست كه اين زبان اصولاً به رشتة تحرير در آمده است يا نه، اما در نوشته‌هاي مورخان يوناني نظير كتزياس ، دينون و هرودت به داستانها ، قصه‌ها و اشعار اين دوره اشاره شده است . براي نمونه داستان عشق استريانگايوس به زرينا، ملكه سكاها ، و ناكام ماندن وي, و داستان غنايي ((زريادرس و اداتيس))را مي‌توان نام برد كه در مآخذ متعددي ديده مي‌شود و به نظر بويس داراي اصل مادي است و بعدها به صورت داستان گشتاسب و كتايون در شاهنامه بازتاب يافته است . از ديگر آثار ادبي مادي مي‌توان از داستانهاي حماسي مادي ياد كرد كه به پايه‌گذاري دولت ماد انجاميده ، و در آثار كتزياس نقل شده است.
زرشناس ، زهره . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 557 * منبع :