منو اصلی
اجتماع
گزيده هاي آماري ايران - اجتماع
  جمعيت
جمعيت و متوسط رشد سالانه  
جمعيت برحسب گروههاي سني  
خانوار و جمعيت درنقاط شهري و روستايي  
طبقه بندي جمعيتي شهرها  
جمعيت برحسب جنس و دين  
جمعيت برحسب جنس و تابعيت  
ميانگين سني جمعيت  
ميانه سني جمعيت  
برآورد جمعيت بازسازي شده استانها در سال 1383  
  امور قضايي
پرونده هاي مختومه در دادگاههاي عمومي  
  بهزيستي و تأمين اجتماعي
واحدهاي ارائه دهنده انواع خدمات سازمان بهزيستي كشور  
بيمه شدگان اصلي و تبعي خدمات درماني  
  بهداشت و درمان
پزشكان شاغل  
 مؤسسات درماني فعال  
 واكسيناسيون  
بيماريهاي واگيردار  
  جوانان
 مقدمه  
 وضعيت اقتصادي  
 باروري  
 وضع زناشويي  
 فعاليت، اشتغال وبيكاري  
سواد وآموزش  
 جمعيت  
  مهاجرت وشهر نشيني
جمعيت كشور تغييرات وتوزيع (1320-1260)  
 ميزان شهرنشيني ورشد سالانه جمعيت(75-1335 )  
مهاجر پذيري كلان شهر ها ( 75-1335)